พระธัมโมวาท ของสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเศวิหาร : เด็กย่อมเป็นที่หวังของพ่อแม่และครอบครัว เป็นอนาคตของสังคมและประเทศชาติ เด็กที่จะทำให้พ่อแม่และครอบครัวสมหวัง ก็คือเด็กที่ทำตนเป็นคนดีตามขนประเพณีและศีลธรรม พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถจากการศึกษาเล่าเรียน เด็กที่จะเป็นอนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติได้ ก็จะต้องเป็นคนที่เฉลียวฉลาดรู้จักรักษาระเบียบวินัย ฉะนั้น จึงขอให้เด็กทุกคนตั้งใจที่จะเป็นคนดีและทำดีเพื่อจะได้เป็้นทที่สมหวังและอนาคตที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชติพ้อมทั้งพระศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไป

คำขวัญวันเด็ก เนื้อหาสำหรับเยาวชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ต่อเด็กเสมอมามิได้ขาด ทรงสนพระทัยในความเจริญจิตใจของเด็ด จึงได้พระราชทานพระบรมราโชวาทในวันเด็กแห่งชาติ เริ่มแต่ปี พ.ศ 2513 ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติสืบต่มาจนถึงปัจจุบัน

การทำความดีนั้นต้องสำคัญอยู่ที่ตนเอง ทุกคนทำได้ ถ้าช่วยกันทำความดี เด็กไทยจะดีเยี่ยมไปเลย ด้วยเหตุนี้เราต่างคนต่างพัฒนาตนเอง ในส่วนกายนั้นต้องบริหารร่างกายให้สมบูรณ์ เล่นกีฬารักษาสุขภาพอนามัย รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ไม่ขาดเกลือไอโอดีนจะได้ฉลาด และแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้ใจ

ส่วนวาจานั้นก็พูดจาให้สุภาพไพเราะ อ่อนหวานไม่พูดเท็จ คิดก่อนพูดจะได้เป็นคนที่ถูกต้องเสมอ พูดเรื่องที่มีสาระน่าสนใจ รู้จักขอบคุณและขอโทษ จะได้เกิดไมตรีจิตต่อกัน สำหรับจิตใจนั้นหมั่นฝึกฝน เลื่อมใสปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตาม เว้นจากความชั่ว เกรงกลัวต่อบาป มีใจกตัญญูกตเวที ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักอดทนอดกลั้น และเสียสละ จิตใจต้องมั่นคง ไม่ตามคำชักชวนสู่สิ่งเสพย์ติดทั้งหลายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ซึ่งจะนำไปสู่หายนะ

หน้าที่ของเด็กนั้นคือเป็นนักเรียนที่ดี มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ขยันหมั่นเพียรเรียนวิชาต่างๆ ภาษาไทยนั้นยิ่งสำคัญ เด็กนักเรียนทั้งหลายจงสนใจ เรามีวรรณคดีทั้งร้อยแก้ว ร้อยกรอง สำเนียงไทยนั้นไพเระ เราสามารถอ่านได้ตามทำนองเสนาะของกลอน กาพย์ โคลง ฉันท์ และยังมีสุภาษิต คำพังเพยช่วยเตือนสติให้คิดในทางดีสร้างสรรค์

วันเด็กแห่งชาติ ของไทย

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

  • ประเทศไทยมีงานเด็กแห่งชาติครั้งแรก เมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498
  • จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้ให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ จนถึงปี พ.ศ. 2506
  • วันเด็กแห่งชาติเปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ 2508
  • สาเหตุที่เปลี่ยนมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ในเดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ปีนายกรัฐมนตรี คำขวัญ
2499จอมพล ป. พิบูลสงครามจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม
2502จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด
2507จอมพลถนอม กิตติขจรไม่มีคำขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
2508จอมพลถนอม กิตติขจรเด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี
2509จอมพลถนอม กิตติขจรเด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี
2510จอมพลถนอม กิตติขจรอนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย
2511จอมพลถนอม กิตติขจรความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
2512จอมพลถนอม กิตติขจรรู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ
2513จอมพลถนอม กิตติขจรเด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส
2514จอมพลถนอม กิตติขจรยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ
2515จอมพลถนอม กิตติขจรเยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ
2516จอมพลถนอม กิตติขจรเด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ
2517สัญญา ธรรมศักดิ์สามัคคีคือพลัง
2518สัญญา ธรรมศักดิ์เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี
2519หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชเด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้
2520ธานินทร์ กรัยวิเชียรรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย
2521พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติมั่นคง
2522พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เด็กไทยคือหัวใจของชาติ
2523พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2524พลเอกเปรม ติณสูลานนท์เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม
2525พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย
2526พลเอกเปรม ติณสูลานนท์รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม
2527พลเอกเปรม ติณสูลานนท์รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา
2528พลเอกเปรม ติณสูลานนท์สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
2529พลเอกเปรม ติณสูลานนท์นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2530พลเอกเปรม ติณสูลานนท์นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2531พลเอกเปรม ติณสูลานนท์นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2532พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2533พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม
2534พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณรู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา
2535อานันท์ ปันยารชุนสามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม
2536ชวน หลีกภัยยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2537ชวน หลีกภัยยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2538ชวน หลีกภัยสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม
2539บรรหาร ศิลปอาชามุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด
2540พลเอกชวลิต ยงใจยุทธรู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด
2541ชวน หลีกภัยขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2542ชวน หลีกภัยขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย
2543ชวน หลีกภัยมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2544ชวน หลีกภัยมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย
2545ทักษิณ ชินวัตรเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส
2546ทักษิณ ชินวัตรเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี
2547ทักษิณ ชินวัตรรักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน
2548ทักษิณ ชินวัตรเด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด
2549ทักษิณ ชินวัตรอยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด
2550พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข
2551พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม
2552อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี
2553อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะคิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม
2554อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะรอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ
2555ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรสามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
2556ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรรักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
2557ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรกตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง
2558พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต