ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีรัชดาภิเษก

พระราชพิธีรัชดาภิเษก

พระราชพิธีรัชดาภิเษก คือพิธีเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบปีที่ 25 แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2514 เป็นวันครบ 25 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติต่อจาก สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489

งานฉลองเป็นงานใหญ่ครั้งแรกของรัชกาลปัจจุบัน และได้แบ่งงานออกเป็น 4 งานได้แก่

งานพระราชพิธี เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง เช่นการเสด็จออกรับคำถวายพระพรชัย จากพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ฝ่ายทหาร พลเรือน และสมาชิกรัฐสภา สำหรับชาวต่างประเทศก็ได้แก่ คณะฑูต ซึ่งป็นตัวแทนจากประเทศต่างๆ

งานเฉลิมฉลอง ได้แต่ ผู้แทนศาสนาทุกศาสนาจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล การตบแต่งโคมไฟทั่วประเทศ ข้าราชการและประชาชนทุกจังหวัด ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล มูลนิธิ เอกชน และสมาคมต่างๆ ทูลเกล้าๆ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล กองทัพไทยจัดงานสวนสนาม และรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่การจัดทำหนังสือที่ระลึก การประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลีมพระเกียรติ การพระราชทานอภัยโทษ การบำเพ็ยประโยชน์ การสังคมสงเคราะห์ การตั้งมูลนิธิ และกองการกุศลต่างๆ

งานรัชดาภิเษกอนุสรณ์ เช่นการสร้างวัตถุ ได้แก่พระพุทธรูป เหรียญรัชดาภิเษก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ส่วนการสร้างสถานที่ระลึก ได้แก่ ถนน เช่นถนนรัชดาภิเษก โรงเรียนหลายระดับในต่างจังหวัด สระน้ำ วัด และสะพาน ตัวอย่างเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนน้อย เพื่อให้เปรียบเทียบกับกิจกรรม ของพระราชพิธีกาญจนาภิเษกที่จัดในขณะนั้น