พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คือการที่พระมหากษัตริย์ทรงรับพระราชสมบัติ ตามขั้นตอนแห่งโบราณราชประเพณี พระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นพระราชพิธีสำคัญที่สุด ในการที่ พระมหากษัตริย์ทรงรับพระราชสมบัติ ตามขั้นตอนแห่งโบราณราชประเพณี และในวันนั้นพระองค์ได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานความคุ้มครองแก่ประชาชนชาวไทยว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม


ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก

แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก ตั้งพระราชสัตยาธิษฐาน จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริต ในปีต่อๆมา ทางราชการเรียกวันที่ 5 พฤษภาคมว่า วันฉัตรมงคล

ตลอดเวลาที่ผ่านมา คนไทยย่อมจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า ได้ทรงรักษาพระปฐมพรมราชโองการไว้อย่างมั่นคงเพียงใด ในยามปรกติพระองค์จะเสด็จไปช่วยราษฎรให้ประกอบอาชีพดีขึ้น ในยามราษำรประสบความทุกข์ เพราะมีภัยร้ายแรง เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม พายุใหญ่ พระองค์จะพระราชทานอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ตำรวจตระเวนชายแดน และเจ้าหน้าที่ส่วนพระองค์ นำไปยังที่เกิดเหตุโดยด่วย

พระองค์ทรงระลึกถึงความเดือดร้อนของราษฎร แม้แต่เวลาที่ทรงพระประชวรประทับอยู่ในรโรงพยาบาลศิริราช เมื่อเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน พ.ศ 2538 วันใดที่อาการพระประชวรทุเลาลงบ้างพระองค์จะทรงงาน แก้ไขการจราจรติดขัดซึ่งเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งของชาวกรุงเทพๆ และเมืองใกล้เคียง พระองค์ทรงวางแผนการสร้างถนนวงแหวน สร้างทางยกระดับ และขยายผิวจราจรให้รถ เข้าออกกรุงเทพๆ ได้ทั้งง 4 ทิศเรียกว่า จตุรทิศ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎร ยิ่งกว่าความสุขสบายส่วนพระองค์

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม คือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ได้ยินได้ฟังแล้ว มีความรู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็น พระมหากษัตริย์นักปกครอง ที่ทรงพระปรีชาสามารถที่สุดยากจะเปรียบได้

ตลอดในรัชสมัยของพระองค์ท่านจนถึงปัจจุบัน เป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งหมดแล้วว่า พระองค์ไม่เคยทรงอยู่นิ่งเฉย ต้องทรงตรากตรำพระวรกาย เสด็จเยี่ยมประชาชนของพระองค์เสมอมาไม่เคยว่างเว้น ที่ใดทุรกันดาร ยากลำบากเพียงใด พระองค์ไม่เคยท้อแท้ หรือทอดทิ้ง เสด็จไปทุกหนทุกแห่ง พระราชกรณียกิจของพระองค์ ที่ทรงกระทำก็เพื่อพสกนิกรโดยแท้จริง ทุกคนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ถือว่าทรงเป็นมิ่งขวัญ และศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ทำให้ทุกคนรู้รักสมามัคคี

หน้าเพจนี้สร้างขึ้นมา เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ เพื่อถวายตอบแทน ความดี และความรักของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรไทยเสมอมา

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ