สาระเรื่องปุ๋ยเรื่องนี้ ผู้เขียนได้ทดลองเองโดยเริ่มจากปุ๋ยของ Amway มีสวนยางจำนวน 11 ไร่ครับ ปลูกมาแล้วถึงวันนี้ครบ 6 ปีพอดี กรีดไปแล้ว 2 ครั้ง ราคาน้ำยางที่ขายแถวนครพนม ผู้ขายรับซื้อราคากิโลละ 41-44 บาทต่อกิโล

ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้พืชสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสง และสังเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ แต่ธรรมชาติก็ไม่อาจให้สิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชซึ่งได้รับจากดิน

ตามปรกติพืชสามารถเจริญเติบโตได้เมื่อได้รับแสดงแดดและน้ำอย่างเพียงพอ ประกอบกับธาตุอาหารต่างๆที่ได้รับจากดินอันอุดมสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถนำปัจจัยในการเจริญเติบโตเหล่านี้ไปใช้อย่างเต็มที่ แต่พืชไม่สามารถมีสภาวะที่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลา สภาพแวดล้อมต่างๆเช่น ความแห้งแล้ง อุณภูมิที่เปลี่ยนแปลง ดินด้อยคุณภาพ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มลภาวะ ตลอดจนศัตรูพืช เช่น แมลงและโรคพืช ล้วนสร้างความเสียหายแก่พืชที่กำลังเจริญเติบโต ซึ่งจะส่งผลกระทบอื่นๆ ต่อวามสมบูรณ์ของพืชในระยะยาว

วิธีผสมปุ๋ย เอาน้ำ 20 ลิตรใส่ในถังสะพายหลังก่อน แล้วใส่แอปซ่า แล้วคนกับน้ำให้เข้ากัน แล้วใส่ NPK, AG คนๆแล้วใส่ได้เลย
วิธีฉีด ฉีดตามลำต้นรอบๆของต้นยางพารา ปุ๋ย 1 ชุด อย่างละ แกลลอน ฉีดยางพาราได้ประมาณ 7 ไร่ ฉีดช่วงไม่ได้กรีด
ความคาดหวัง ได้ยินมาว่าปริมาณน้ำยางจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% เดี๋ยวสั่งซื้อจากทางเว็บแอมเวย์ ฉีดได้ผลยังไงแล้วจะมาเขียนต่อนะครับ
นิวทรีแพลนท์ เอ็นพีเคพลัส สูตร 4-18-18: ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลัก
นิวทรีแพลนท์เอเจ: ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
แอ็บซ่า-80: สารเสริมประสิทธิภาพ

ส่วนผสมปุ๋ย

 • น้ำ 20 ลิตร
 • ปุ๋ย Amway แอปซ่า 2cc
 • ปุ๋ย Amway นิวทริแพลนท์ NPK 40 CC
 • ปุ๋ย Amway นิวทริแพลนท์ เอจี 40CC

คลิปวีดีโอคุณสุเทพ ผู้มีความรู้เกษตรและการใช้ปุ๋ย
วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด
 1. ใส่แบบหว่าน เหมาะสำหรับพื้นที่ราบ เมื่อหว่านแล้วคราดกลบ
 2. ใส่เป็นแถบ เหมาะสำหรับพื้นที่ลาดเทเล็กน้อย หรือพื้นที่ที่ทำขั้นบันได โดยเซาะร่องใส่ปุ๋ยแล้วกลบ
 3. ใส่แบบหลุม เหมาะสำหรับพื้นที่ลาดชัน ใช้ 2 หลุมต่อต้นแล้วฝังกลบ

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด
 1. ใส่แบบหว่าน เหมาะสำหรับพื้นที่ราบ เมื่อหว่านแล้วคราดกลบ
 2. ใส่เป็นแถบ เหมาะสำหรับพื้นที่ลาดเทเล็กน้อย หรือพื้นที่ที่ทำขั้นบันได โดยเซาะร่องใส่ปุ๋ยแล้วกลบ
 3. ใส่แบบหลุม เหมาะสำหรับพื้นที่ลาดชัน ใช้ 2 หลุมต่อต้นแล้วฝังกลบ

ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด
 • ทุกเขตปลูกยางใช้ปุ๋ยสูตร 30 – 5 – 18
 • ทั้งเขตปลูกยางเดิมและเขตปลูกยางใหม่ให้ใส่ปุ๋ยครั้งละ 500 กรัม ต่อต้น ปีละ 2 ครั้ง
 • ครั้งแรกใส่ต้นฤดูฝนประมาณเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม หลังจากยางผลัดใบในขณะที่ใบยังเป็นใบ
 • เพสลาด และครั้งที่2 ใส่ประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ก่อนที่ใบยางจะแก่

วิธีการใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีด
 • ในพื้นที่ราบ ให้หว่านปุ๋ยห่างจากบริเวณโคนต้นยางประมาณ 3 เมตร หรือบริเวณกึ่งกลาง ระหว่างแถว คราดกลบให้ปุ๋ยอยู่ใต้ผิวดิน
 • ในพื้นที่ลาดเทที่ไม่ต้องทำขั้นบันไดหรือท้องที่ที่มีฝนตกชุก ให้ใส่แบบหลุม 4 หลุมรอบต้นแล้วฝังกลบ
 • ในพื้นที่ลาดชันที่ทำขั้นบันได ให้หว่านปุ๋ยลงบนขั้นบันไดตลอดแถวยาง

การผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

นอกจากใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จแล้ว เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยเคมีใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จ โดยการนำแม่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุอาหารหลักมาผสมใช้เองตามสูตรที่ต้องการ สำหรับแม่ปุ๋ยที่ แนะนำให้ใช้เป็นแม่ปุ๋ยที่สะดวกในการจัดซื้อและราคาถูก ได้แก่

 • ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ( 18-46-0)
 • ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0 )
 • ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์( 0-0-60 )

ถ้าต้องการผสมปุ๋ยสูตรต่าง ๆ ใช้เอง จำนวน 100 กิโลกรัม จากแม่ปุ๋ยทั้ง 3 ชนิด ต้องใช้ ปริมาณแม่ปุ๋ยแต่ละชนิด ดังนี้

สูตรปุ๋ย
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
( 18-46-0 )
ยูเรีย
( 46-0-0 )
โพแทสเซียมคลอไรด์
( 0-0-60 )
สารตัวเติม
( ทราย, ดินร่วน )
20-8-20 18 38 34 10
20-10-12 22 36 20 22
30-5-18 10 60 30 -

เอกสารเผยแพร่จาก กรมประชาสัมพันธ์: http://www.prd.go.th/download/article/article_20120807125115.pdf