ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ชุดที่ 1

หมวด - กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ ป้ายเตือน

ตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก สำหรับผู้ขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หลักเกณฑ์การสอบ ปรับเกณฑ์การทดสอบ ใบอนุญาตขับรถใหม่ การขอรับใบอนุญาตขับรถ หรือใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป ต้องทำงานทดสอบข้อเขียน 50 ข้อ และต้องผ่าน 45 ข้อขึ้นไป (90%)

* เฉลยข้อสอบ หลังจากส่งแบบทดสอบ

1) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย ข้อ 1 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามหยุดรถ

ห้ามเข้า

ห้ามผ่าน

ห้ามจอดรถ

2) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 2 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามหยุดรถ

ห้ามเข้า

ห้ามผ่าน

ห้ามจอดรถ

3) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 3 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ให้รถสวนทางมาก่อน

ห้ามแซง

ให้รถสวนทางหยุดรถ

สวนทางกันได้แต่ต้องระวัง

4) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 4 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 50 ตัน

ให้ขับรถด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า 50

ห้ามขับรถเร็วเกิน 50

ห้ามรถบรรทุกสูงเกิน 5 เมตร

5) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 5 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ทางข้ามข้างหน้า

ข้างหน้า โรงเรียน ระวังเด็ก

เขตปลอดภัย

ผิดทุกข้อ

6) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 6 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

เขตห้ามแซง

เตือนรถกระโดด

ทางร่วน

ถนนข้างหน้าทางขรุขระ

7) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 7 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ข้างหน้าเป็นทางเบี่ยง

เข้าเขตถนนมีรั้วกัน

ทางข้างรถไฟแบบไม่มีเครื่องกั้น

ทางข้ามรถไฟแบบมีเครื่องกั้น

8) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 8 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามออกขวา

ห้ามแซง

แซงทางขวา

ห้ามเร่งความเร็ว

9) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 9 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามรถเก๋ง

ห้ามรถยนต์

รถเก๋งผ่านได้

รถยนต์ผ่านได้

10) ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ออนไลน์แบบทดสอบพร้อมเฉลย  ข้อ 10 ภาพป้ายจราจรนี้ หมายความว่า

ห้ามรถสูงเกินกำหนด

ห้ามรถกว้างเกินกำหนด

ห้ามรถหนักเกินกำหนด

จำกัดความเร็ว

11) แจ้งใบขับขี่หาย หรือชำรุดภายในกี่วัน

7 วัน

15 วัน

30 วัน

60 วัน

12) เปลี่ยนสีรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายในกี่วัน

7 วัน

14 วัน

30 วัน

60 วัน

13) เจ้าของรถ ไม่เสียภาษีประจำปี ภายในกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มเท่าใด

ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ร้อยละ 1 ต่อปี

ร้อยละ 10 ต่อเดือน

ร้อยละ 20 ต่อปี

14) รถยนต์ที่มีอายุครบกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษี

6 ปี

7 ปี

8 ปี

9 ปี

15) ต่อใบขับขี่ล่วงหน้า ได้กี่เดือน (รถส่วนบุคคล - 5 ปี)

1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

16) ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 รถยนต์ หมายความว่า

รถสาธารณะ รถยนต์บริการ รถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่

รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถบริการ และรถจักรยานยนต์

รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล

17) ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวมีอายุกี่ปี

1 ปี

2 ปี

3 ปี

4 ปี

18) ขับรถแต่ใช้ ใบขับขี่หมดอายุ ปรับเท่าไหร่

ปรับไม่เกิน 1 พันบาท

ปรับไม่เกิน 2 พันบาท

ปรับไม่เกิน 3 พันบาท

ปรับไม่เกิน 5 พันบาท

19) รถที่นำมาใช้บนถนนต้องมีลักษณะอย่างไร

รถที่โคมไฟหน้าไม่ติด

รถที่มีเสียงดัง 90 เดซิเบล

รถที่มีควันดำ 55%

รถที่จดทะเบียนและชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว

20) จดทะเบียน เสียภาษีรถต้องยื่นคำขอที่ใด

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนา

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบก

ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนตามสถานที่ตั้งที่จำหน่ายรถนั้น ๆ